X. Universitate, comunitate și sustenabilitate

Relația cu comunitatea se reflectă în două planuri: cel propriu ULBS (studenți, personal didactic și didactic auxiliar și personal nedidactic) și cel al comunității (locale, regionale, naționale și internaționale), ambele fiind puternic afectate de perioada de pandemie, care a adus schimbări majore în înțelegerea interacțiunii sociale, a implicării civice, dar și a nevoilor comunitare. Obiectivele majore ale universității, în ceea ce privește relația cu comunitatea, sunt consolidarea comunității proprii, a unui climat propice studenților, dar și angajaților, pe de-o parte și dezvoltarea unei relații solide cu comunitatea locală, pe baza unor acțiuni concrete și a prezenței sistematice a ULBS în comunitate.

Dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) nu mai este astăzi un concept nou, dar este unul care se confruntă cu numeroase provocări – de la topicul reducerii consumului de energie electrică, termică, reducerea risipei alimentare, recunoașterea importanței zonelor verzi și a utilizării energiilor alternative, până la înțelegerea și promovarea selecției deșeurilor și a reciclării unor materiale. Universitatea, prin rolul asumat de contributor activ în domeniul dezvoltării durabile, trebuie și poate să continue activitățile și proiectele în zona sustenabilității și e necesar să devină și mai prezentă, prin misiunea și rolul asumat, în rândul organizațiilor care promovează și protejează valorile durabile.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Existența unei comunități ULBS – mai ales la nivelul personalului didactic și didactic auxiliar;
 • Relații foarte bune/parteneriate solide cu instituțiile publice, organizații și companii din Sibiu și județul Sibiu;
 • Capacitate de răspuns rapid, de mobilizare a comunității ULBS în cazuri extreme/urgente – mobilizare pentru campania de vaccinare, răspuns la nevoile refugiaților ucraineni etc.;
 • Existența unor nuclee, grupuri care acționează în planul implicării civice – strângere de fonduri etc.;
 • Existența unei proceduri și a unor structuri suport pentru gestionarea voluntariatului;
 • Existența unor structuri dedicate asigurării stării de bine și creșterea calității vieții în rândul angajaților și studenților ULBS, inclusiv în ceea ce privește echitatea și incluziunea;
 • Capacitate de a gestiona cu resurse proprii programe educaționale pentru copiii angajaților și studenților (UNIHolidays, UniKids);
 • Existența unui curs facultativ, implementat la nivelul universității (adresat tuturor studenților, de la toate programele de studiu) – Educație pentru sustenabilitate;
 • Existența unor publicații ale ULBS dedicate sustenabilității;
 • Cadre didactice cu pregătire și publicații în domeniul sustenabilității;
 • Dotarea parțială a spațiilor universității cu becuri ecologice în vederea reducerii consumului de energie electrică;
 • Dotarea unor spații ale universității cu lămpi cu senzori de mișcare în vederea reducerii consumului de energie electrică;
 • Implementarea unor măsuri care să vizeze diminuarea pierderilor de alimente și produse gătite – donarea resturilor de mâncarea unui adăpost de animale;
 • Renovarea și reabilitarea unor clădiri ale universității, cu accent pe certificate energetice de clasă superioară, anvelopare termică, schimbarea unor centrale termice, schimbarea ferestrelor termopan.

Puncte slabe (W)

 • Lipsa unei strategii de responsabilitate socială a ULBS;
 • Lipsa planificării unor acțiuni concrete în ceea ce privește implicarea civică;
 • Insuficienta valorificare a segmentului ALUMNI;
 • Nerealizarea, la nivelul angajaților, a unei analize de nevoi în ceea ce privește asigurarea unei stări de bine în rândul acestor segmente;
 • Lipsa operativității unor structuri destinate asigurării unor servicii angajaților ULBS – Centrul de calitatea vieții;
 • Efectele pandemiei COVID-19;
 • Implicarea modestă a partenerilor din comunitate, mai ales a unor instituții publice;
 • Cadrul formal insuficient dezvoltat, pentru asigurarea unei experiențe a sustenabilității în universitate (nu există peste tot posibilitatea selectării deșeurilor, nu există programe – Săptămâna verde, Săptămâna reciclării, competiții organizate la nivelul facultăților care să încurajeze experiențe sustenabile ale studenților și/sau cadrelor didactice/angajaților).

Oportunități (O)

 • Creșterea vizibilității universității în plan local, regional, național și internațional;
 • Posibilitatea de participare, mai ales pentru studenți, la activități și acțiuni cu caracter civic și/sau sustenabil în cadrul alianței FORTHEM – școli de vară, pachete de voluntariat, activități de conștientizare etc.;
 • Existența unei infrastructuri care permite creșterea vizibilității universității (de la televiziune, la canalul de YouTube);
 • Existența stațiilor dedicate bicicletelor electrice și trotinetelor în fața unor clădiri ale universității;
 • Existența unei infrastructuri rutiere, la nivelul municipiului Sibiu, care permite, pe unele tronsoane, deplasarea pe biciclete;
 • Digitalizarea unor segmente ale vieții academice, administrative (admiterea online, depunerea unor cereri/documente în format electronic – care contribuie la reducerea consumului de hârtie);
 • Diversificarea unor culturi de legume și fructe la ferma Rusciori și asigurarea, pentru cantina ULBS, a unor produse eco/bio care să contribuie la creșterea calității produselor gătite pentru studenți și angajați.

Amenințări (T)

 • Motivația scăzută a studenților și cadrelor didactice pentru implicare în activități și proiecte oferite de universitate, cu caracter civic;
 • Lipsa coordonării unor structuri la nivelul universității în implicarea în acțiuni cu caracter civic, comunitar;
 • Neconcordanța unor aspecte legislative care să permită în totalitate circuitul electronic al unor documente;
 • Motivație scăzută a studenților și angajaților pentru activități, proiecte cu caracter sustenabil care să fie recunoscute ca parte a activității lor – coordonarea de către cadrele didactice a unor grupuri de studenți care să desfășoare activități continue, pe tot parcursul anului universitar.

Obiective

Consolidarea comunității proprii (studenți, personal didactic, didactic auxiliar și personal nedidactic)

Acțiuni/Strategii

 • Asigurarea unui climat organizațional favorabil și benefic desfășurării activității atât pentru studenți, cât și pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 • Realizarea unor studii care să exploreze factorii implicați în asigurarea climatului organizațional optim;
 • Operaționalizarea Centrului de calitate a vieții și a structurilor adiacente;
 • Înființarea unei Asociații/Fundații a universității, care să contribuie la promovarea și implementarea proiectelor sociale.

Rezultate

 • Climat organizațional  îmbunătățit (evaluat și monitorizat pe baza unor analize de nevoi, chestionare de satisfacție, chestionare de feedback etc., la nivelul studenților și angajaților ULBS);
 • Plan de activități propus anual de Centrul de calitate a vieții;
 • Raport de activitate anual al Centrului de calitate a vieții;
 • Activități specifice (workshop-uri, seminare, cursuri etc.).

Obiective

Îmbunătățirea serviciilor oferite angajaților ULBS prin compartimentul de servicii integrate pentru personalul ULBS

Acțiuni/Strategii

 • Asigurarea unor activități pe durata vacanțelor copiilor angajaților și ai studenților ULBS (de exemplu, 1 săptămână în vacanța de iarnă, 1 săptămână în vacanța de primăvară și 3 săptămâni în vacanța de vară);
 • Promovarea unor activități de tipul „Universitatea copiilor” și „Universitatea tinerilor”.

Rezultate

 • Programe de vacanțe pentru copii, de tip UniHolidays (pot fi integrate activități de petrecere a timpului liber, de cercetare, sportive etc.);
 • UniKids, UniYouth, activități de tip workshop-uri și/sau prelegeri, în spațiile ULBS, anual, pentru a contribui la creșterea vizibilității ULBS în comunitate.

Obiective

Dezvoltarea relației cu comunitatea locală, regională, națională și internațională

Acțiuni/Strategii

 • Elaborarea unei strategii cu privire la responsabilitatea socială care să îi permită ULBS să devină un reper la nivel local și regional;
 • Consolidarea relațiilor cu partenerii locali și dezvoltarea unor parteneriate noi;
 • Organizarea de dezbateri, analize asupra aspectelor generale care sunt pe agenda comunității și a regiunii; 
 • Încurajarea și susținerea implicării studenților și a resursei umane din ULBS în activitățile de voluntariat din comunitatea sibiană și din Regiunea Centru; multiplicarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile publice, cu ONG-urile și cu mediul privat, pentru a crește impactul social, cultural și economic al ULBS asupra comunității;
 • Valorificarea segmentului de alumni, după modelul universităților occidentale;
 • Valorificarea fermei de la Rusciori, prin deschiderea ei către comunitate; derularea de activități, în cadrul fermei, nu doar pentru profesori și studenți, ci și pentru comunitatea sibiană;
 • Promovarea activităților sportive și a beneficiilor acestora, prin organizarea de competiții și evenimente locale, regionale, naționale și internaționale;
 • Implementare proiectului PRODUAL, care contribuie la consolidarea poziției universității în plan local și regional, de pol de dezvoltare socială și economică;
 • Implementarea – împreună cu instituțiile responsabile locale – a unui program cultural pentru studenți – prin care să li se asigure accesul gratuit la un număr de spectacole de teatru, alte evenimente culturale de pe agenda Primăriei Sibiu și a Consiliului Județean Sibiu, acces gratuit la un număr de intrări în muzee etc.;
 • Dezvoltarea unui parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților – pentru organizarea unor evenimente și desfășurarea unor activități.

Rezultate

 • Strategia de responsabilitate socială a ULBS 2024-2029;
 • Parteneriate cu organizații, instituții, companii în vederea derulării unor programe de practică studențească, internship-uri, activități de voluntariat, proiecte cu caracter științific, evenimente comune;
 • Evenimente anuale;
 • Realizarea unor acțiuni specifice împreună cu consiliul consultativ al ULBS – Săptămâna implicării în comunitate!;
 • Angajament social solid în comunitate;
 • Intensificarea legăturilor dintre alumni și ULBS; colaborarea cu absolvenții pe diverse proiecte;
 • Realizarea unor proiecte specifice în care să fie implicați absolvenții ULBS –  Săptămâna ALUMNI;
 • Activități specifice;
 • Complexul Sportiv Arena Universitară;
 • Program de competiții și evenimente;
 • Program sportiv comunitar;
 • Proiect PRODUAL – Campus de învățământ superior dual;
 • Program CoolTStudent;
 • Parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților.

Obiective

Susținerea/Promovarea egalității de șanse, a diversității și incluziunii

Acțiuni/Strategii

 • Proiectarea unor servicii suport pentru femei (angajate și studente);
 • Implementarea unor activități de promovare și sprijin a femeilor angajate și studente ale ULBS, de tip:
 • o Creșterea ponderii femeilor angajate în funcții de conducere;
 • o Asistență, sprijin și consiliere pentru situații privind maternitatea, parentingul, activitatea de cercetare științifică, discriminarea, accesul într-un ciclu superior de studiu – de la licență la doctorat.
 • o Descurajarea și sancționarea fermă a oricăror situații de discriminare și hărțuire;
 • o Dezvoltarea unor programe de mentoring pentru femei;
 • Realizarea unor activități de conștientizare și promovare a toleranței, echității și incluziunii, în rândul studenților și angajaților ULBS;
 • Implementarea unor servicii suport pentru persoanele cu dizabilități (valorificarea resurselor logistice, didactice și științifice asigurate de proiectele derulate de ULBS până în prezent).

Rezultate

 • Operaționalizarea Compartimentului echitate, diversitate și incluziune prin programe și activități destinate promovării echității, diversității și incluziunii;
 • Operaționalizarea Centrului de orientare în cariera de cercetător;
 • Climat organizațional bazat pe echitate și egalitate de șanse și incluziune.

Obiective

Integrarea și dezvoltarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu ca parte activă a ULBS

Acțiuni/Strategii

 • Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Universitar;
 • Încurajarea și susținerea implicării studenților și a resursei umane din ULBS în activitățile Clubului Sportiv Universitar;
 • Creșterea notorietății brandului CSU Sibiu;
 • Încurajarea activităților sportive ori de recuperare pentru studenți și profesori, prin dezvoltarea unor programe specifice împreună cu Clubul Sportiv Universitar, prin organizarea de concursuri și competiții intra și inter-universități;
 • Crearea unei culturi organizaționale bazate (și) pe educație fizică și sport.

Rezultate

 • Creșterea numărului de elevi și studenți care sunt legitimați la CSU Sibiu;
 • Dezvoltarea de noi ramuri sportive în cadrul CSU Sibiu;
 • Intensificarea relațiilor dintre alumni și ULBS, pentru atragerea de sponsorizări și donații;
 • Întărirea legăturilor cu comunitatea sibiană și creșterea rolului ULBS în oferirea de servicii educaționale, inclusiv prin sport;
 • Scăderea gradului de sedentarism în rândul studenților și angajaților din ULBS și dezvoltarea unui stil de viață sănătos.

Obiective

Îmbunătățirea experiențelor sustenabile ale studenților și cadrelor didactice/dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă

Acțiuni/Strategii

 • Dezvoltarea în continuare a unor programe de conștientizare a importanței și rolului sustenabilității dedicate studenților și angajaților;
 • Programe educative și de informare care să stimuleze comportamentul alimentar sănătos în rândul studenților și al angajaților;
 • Realizarea unor concursuri tematice în domeniul sustenabilității (produse ecologice, produse performante, produse reciclate, campanii pentru reducerea risipei alimentare, etc.);
 • Implementarea colectării selective a deșeurilor la ULBS.

Rezultate

 • Program de activități, gestionat la nivelul universității;
 • Analize feedback chestionare cantină și implementarea unor meniuri noi; 
 • Promovarea, prin intermediul cantinei, a unor produse care să susțină un comportament alimentar sănătos;
 • Realizarea unor parteneriate cu producători locali, care să ofere, prin acțiuni specifice, produse sănătoase studenților;
 • Educarea pentru reutilizarea resurselor, consum responsabil și creșterea nivelului de implicare.

Obiective

Realizarea unor acțiuni ale ULBS în domeniul sustenabilității

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea modernizării infrastructurii didactice și de cercetare, prin implementarea de măsuri privind eficientizarea energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Acțiuni de colaborare cu comunitatea, autoritățile, mediul de afaceri, ONG-uri etc.; crearea de bune practici pentru comunitate.

Rezultate

 • Reducerea costurilor legate de energie și realizarea de economii la buget;
 • Scăderea impactului asupra mediului;
 • Cultivarea relațiilor și a colaborării cu partenerii sociali.

Obiective

Educația și cercetarea științifică în domeniul sustenabilității

Acțiuni/Strategii

 • Diversificarea ofertei educaționale a universității, prin programe noi de studii, programe postuniversitare, introducerea unor cursuri în domeniul sustenabilității;
 • Realizarea de contracte de cercetare / inovare cu firme de specialitate în domeniul sustenabilității (energii reconvertibile, produse ecologice etc.);
 • Participarea la proiecte CDI (în domeniul sustenabilității) cu alte facultăți/ instituții/ organizații din țară și din străinătate;
 • Susținerea proiectelor studențești care au ca obiective protecția mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă. 

Rezultate

 • Îmbunătățirea curriculumului și adaptarea acestuia la provocările actuale;
 • Obținerea de venituri suplimentare la buget, precum și dezvoltarea unei culturi a cercetării și inovării în ULBS, în domeniul sustenabilității;
 • Dezvoltarea unor produse noi, practici educaționale și administrative;
 • Îmbunătățirea capacității de implicare și de inovare a studenților, precum și motivarea studenților, pentru implicare în proiecte din domeniul sustenabilității.

Obiective

Consolidarea ULBS ca brand identitar

Acțiuni/Strategii

 • Organizarea unor evenimente desfășurate periodic, destinate absolvenților și angajaților ULBS.

Rezultate

 • Potențarea și valorizarea pozitivă a sentimentului de apartenență la (micro)comunitatea ULBS în rândurile angajaților, studenților și absolvenților.