III. Studii doctorale și postdoctorale

Scopul asumat al ULBS ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) este acela de a forma și oferi cercetători și specialiști (doctori), capabili să activeze la cele mai înalte niveluri, atât în cercetarea științifică, cât și în activitatea profesională practică, asigurând inserția pe piața muncii a unei resurse umane competente în realizarea cercetării științifice și cu o bogată experiență profesională, acumulate prin parcurgerea studiilor universitare de doctorat, finalizate cu acordarea titlului de doctor. Pentru atingerea scopului asumat se impune atingerea unor obiective esențiale, operaționalizate prin acțiuni concertate și concentrate, capitalizate în rezultate concrete.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Experiență în organizarea studiilor universitare de doctorat;
 • 16 domenii de studii universitare de doctorat acreditate ARACIS;
 • Număr mare de teze de doctorat finalizate;
 • Acordarea de mobilități de granturi externe pentru participare la conferințe, școli de vară/iarnă, stagii de cercetare;
 • Recompensarea rezultatelor cercetărilor publicate de doctoranzi;
 • Derularea de mobilități ERASMUS de scurtă durată pentru studenții doctoranzi;
 • Sprijin pentru ocuparea de către doctoranzi a posturilor de asistent universitar sau de cercetare;
 • Conducători de doctorat cu vizibilitate națională și internațională;
 • Aproximativ jumătate din conducătorii de doctorat afiliați IOSUD ULBS sunt abilitați;
 • Existența granturilor de excelență Hasso Plattner și a celor finanțate din fondul special de cercetare care integrează și doctoranzi în echipele de implementare;
 • Acces la o multitudine de baze de date necesare în derularea activităților de cercetare;
 • Acces la platforma de verificare a gradului de similitudine în vederea respectării normelor de etică și integritate academică în elaborarea de articole, rapoarte de cercetare și teze de doctorat;
 • Reorganizarea IOSUD prin înființarea a 6 școli doctorale.

Puncte slabe (W)

 • Creșterea abandonului în rândul doctoranzilor după primul an de studiu;
 • Rată de retenție a doctorilor redusă;
 • Număr redus de doctoranzi din străinătate;
 • Număr redus de doctorate organizate în cotutelă internațională;
 • Lipsa promovării adecvate a programelor de studii universitare de doctorat pe care ULBS le oferă la nivel internațional;
 • Lipsa programelor post-doctorale;
 • Implicarea modestă a doctoranzilor în activitățile, acțiunile și proiectele organizate de universitate.

Oportunități (O)

 • Organizații care au nevoie de specialiști (doctoranzi sau doctori) pentru realizarea unor proiecte de cercetare și/sau pentru creșterea
  competitivității – prin atragerea de resurse umane înalt calificate „la zi”;
 • Existența unor programe la nivel național și internațional pentru finanțarea cercetării doctorale și post-doctorale;
 • Programele și proiectele derulate în cadrul alianței europene FORTHEM.

Amenințări (T)

 • Scăderea interesului pentru studiile universitare de doctorat din partea absolvenților de masterat, accentuată și de concurența dintre sectorul public și cel privat în anumite domenii de activitate (mai ales în sectoarele cu potențial competitiv);
 • Diminuarea numărului de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, fie cu bursă, fie fără bursă;
 • Lipsa de predictibilitate a legislației naționale în ceea ce privește finalizarea studiilor doctorale și a standardelor minimale pentru obținerea atestatului de abilitare.

Obiective

Consolidarea rolului IOSUD și a școlilor doctorale în cadrul ULBS

Acțiuni/Strategii

 • Elaborarea noului Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat la ULBS;
 • Elaborarea Regulamentelor specifice Școlilor doctorale;
 • Dezvoltarea școlilor doctorale.

Rezultate

 • Actualizarea planurilor de învățământ, a programelor bazate pe studii universitare avansate și a planurilor de cercetare individuală, în conformitate cu noile reglementări în domeniul studiilor universitare de doctorat și cu cerințele impuse de activitatea de cercetare științifică;
 • Definirea unui set de criterii specifice fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat pentru finalizarea studiilor doctorale;
 • Realizarea de ghiduri/template-uri specifice pentru conceperea și redactarea tezelor de doctorat;
 • Actualizarea standardelor ULBS pentru afilierea la școlile doctorale;
 • Înființarea unor noi domenii de studii universitare de doctorat;
 • Creșterea numărului conducătorilor de doctorat.

Obiective

Dezvoltarea științifică și profesională a studenților doctoranzi

Acțiuni/Strategii

 • Sprijinirea – din punct de vedere financiar și logistic – și îndrumarea studenților doctoranzi în activitatea de cercetare științifică;
 • Implementarea componentei de cercetare a GRADIS în rândul studenților doctoranzi;
 • Monitorizarea continuă a activității doctoranzilor în vederea reducerii abandonului și a creșterii ratei de finalizare cu succes a tezelor de doctorat;
 • Facilitatea comunicării cât mai eficiente între studentul doctorand, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.

Rezultate

 • Număr de articole publicate/an;
 • Număr de participări la conferințe științifice/an;
 • Număr de participări în proiecte de cercetare și la stagii de cercetare în țară sau în străinătate;
 • Integrarea studenților doctoranzi ca membri ai centrelor de cercetare din ULBS;
 • Raport asupra activității științifice a doctoranzilor și luarea măsurilor care se impun;
 • Evaluarea anuală a stadiului în care se află fiecare student doctorand și a măsurilor de îmbunătățire care se impun;
 • Acordarea de consiliere privind orientarea în cariera de cercetător prin intermediului Centrului de Orientare în Cariera de Cercetător;
 • Măsurarea și analiza gradului de satisfacție al studenților doctoranzi;
 • Procedura operațională privind susținerea tezei de doctorat.

Obiective

Creșterea calitativă și cantitativă a conducătorilor de doctorat

Acțiuni/Strategii

 • Evaluarea anuală internă a conducătorilor de doctorat;
 • Sprijinirea conducătorilor de doctorat pentru participarea la competiții naționale și internaționale de proiecte de cercetare, de schimburi academice, de burse doctorale sau post-doctorale;
 • Încurajarea și sprijinirea titularilor ULBS în vederea îndeplinirii standardelor minimale de abilitare în vigoare, a obținerii atestatului de abilitare și a afilierii la o școală doctorală;
 • Atragerea unor conducători de doctorat din străinătate, care se bucură de vizibilitate la nivel internațional.

Rezultate

 • Raportarea și evaluarea anuală a activității științifice a conducătorilor de doctorat conform legislației, regulamentelor și procedurilor în vigoare;
 • Raport asupra activității științifice a conducătorilor de doctorat și a măsurilor care se impun;
 • Creșterea numărului de aplicații la competițiile de proiecte naționale și internaționale;
 • Procedură privind obținerea atestatului de abilitare;
 • Procedură privind afilierea la una din școlile doctorale din cadrul IOSUD-ULBS;
 • Procedură privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat.

Obiective

Asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea unei cariere universitare sau de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Atragerea de fonduri pentru organizarea unor programe postdoctorale (fonduri UEFISCDI, MCID, Hasso Plattner, alianța FORTHEM etc.);
 • Susținerea doctoranzilor și doctorilor în dezvoltarea unei cariere în activitatea de cercetare și/sau didactică;
 • Creșterea numărului de doctoranzi din țară și străinătate;
 • Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor universitare de doctorat.

Rezultate

 • Derularea de competiții interne de granturi pentru finanțarea de programe/burse postdoctorale;
 • Angajarea unor tineri cercetători (doctoranzi, doctori sau post-doctoranzi) în cadrul Institutului pentru Studii și Cercetări Interdisciplinare al ULBS;
 • Angajarea pe perioadă determinată sau nedeterminată a celor mai buni studenți doctoranzi sau doctori pe posturi de asistenți universitari, asistenți de cercetare sau cercetători;
 • Publicarea gratuită a tezelor de doctorat la Editura ULBS.;
 • Broșură de prezentare a studiilor universitare de doctorat în vederea creșterii vizibilității și atractivității acestora;
 • Participarea la târguri educaționale pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali;
 • Cooptarea în comisiile de îndrumare și de susținere a tezelor de doctorat a unor experți internaționali;
 • Sprijinirea organizării unor doctorate în cotutelă internațională;
 • Operaționalizarea Doctoratului european;
 • Creșterea numărului de mobilități ERASMUS de scurtă/lungă durată.

Obiective

Organizarea activității IOSUD și a școlilor doctorale

Acțiuni/Strategii

 • Operaționalizarea școlilor doctorale;
 • Implementarea unui sistem informatic adecvat pentru evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic;
 • Dezvoltarea și implementarea procedurilor privind evaluarea și asigurarea calității;
 • Reconfigurarea site-ului IOSUD- ULBS;
 • Sprijinirea și informarea în mod continuu a studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat de către Serviciul Studii Doctorale, Postdoctorale și Abilitare, CSD-uri și CSUD;
 • Dezvoltarea unor module/ateliere la nivelul școlilor doctorale care să vizeze dezvoltarea competențelor în ceea ce privește scrierea academică, utilizarea metodelor de cercetare, valorificarea și diseminarea rezultatelor;
 • Organizarea unor conferințe cu participare internațională pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor.

Rezultate

 • Reacreditarea IOSUD și a domeniilor de studii universitare de doctorat;
 • Dezvoltarea unui modul pentru gestionarea școlarității în vederea monitorizării activității doctoranzilor;
 • Rapoarte anuale ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul IOSUD-ULBS;
 • Îmbunătățirea site-ului IOSUD și dezvoltarea de pagini web specifice pentru fiecare Școala doctorală și domeniu de studii universitare de doctorat în parte, atât în limba română, cât și în limba engleză;
 • Operaționalizarea claselor pe Google Classroom pentru o comunicare cât mai eficientă și transparentă;
 • Publicarea informațiilor care vizează întreg parcursul studiilor universitare de doctorat: de la admitere, până la obținerea titlului de doctor și/sau a atestatului de abilitare;
 • Îmbunătățirea competențelor transversale în rândul studenților doctoranzi și al conducătorilor de doctorat;
 • Publicarea de articole în volumele conferințelor sau în revistele gestionate de ULBS.