II. Studenții

Studenții reprezintă unul din pilonii esențiali ai universității. Principalele obiective strategice ale activităților dedicate studenților sunt consolidarea unui act educațional de înaltă calitate, ancorat în paradigme moderne, europene, dezvoltarea și promovarea unor servicii de orientare și consiliere care să îi sprijine în identificarea și pregătirea unui traseu profesional în acord cu așteptările, dorințele și cu cerințele pieței muncii, facilitarea adaptării la mediul academic, dezvoltarea și consolidarea stării de bine a studenților, creșterea implicării lor în proiecte de cercetare, consolidarea și modernizarea infrastructurii de cazare și servirea mesei, dezvoltarea unei comunități studențești implicate civic în programele universității, dar și ale comunității. Finalitatea unui asemenea proces îl reprezintă formarea de specialiști care să se impună ca profesioniști în domenii diverse, dar și ca cetățeni adaptați unei societăți în schimbare.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Accesul studenților la resurse educaționale digitale (platforma Google, MyAccount, baze de date etc);
 • Abilități digitale avansate ale studenților;
  Accesul studenților la Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți – SMARTHub, care le oferă prin personal specializat servicii de consiliere a carierei, consiliere psihologică, consiliere psihoeducațională;
 • Dotarea SMARTHub cu instrumente și metode moderne de evaluare și consiliere – psihologice, a carierei, psihoeducaționale;
 • Accesul studenților la activități de voluntariat oferite printr-un sistem integrat;
 • Accesul tuturor asociațiilor studențești la un spațiu unitar, integrat cu alte servicii și facilități oferite studenților (spații de birouri, spații pentru work-shop-uri, spații pentru alte activități – toate acestea cu dotările aferente);
 • Organizarea programului Săptămâna de orientare – pentru toți studenții de anul I din ULBS – program ce facilitează tranziția studenților din anul I la mediul academic;
 • Reabilitarea integrală a căminelor 6 și 7 și crearea unor spații de locuit moderne, dotate cu facilități noi – camere cu 2 și 3 locuri, spațioase, cu băi proprii, bucătării complet utilate, spălătorii și uscătorii, spații de socializare și de studiu;
 • Menținerea la un nivel cât mai bun a celorlalte spații de cazare – căminele 1, 2, 3 și 4 – prin lucrări de întreținere curentă, care fac din aceste spații unele prietenoase pentru studenți și care sunt la standarde înalte de calitate (căminele 1, 2 și 3);
 • Dezvoltarea calitativă a serviciilor oferite de cantină prin crearea unui meniu diversificat, dar în același timp sănătos și menținerea unor prețuri foarte accesibile pentru studenți;
 • Introducerea posibilității de servire a mesei în regim take-away – ceea ce a permis accesul unui număr mai mare de studenți la serviciile cantinei;
 • Introducerea în Regulamentul de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți a unor facilități – bursele ULBS (pentru studenții de anul I) și posibilitatea de acordare a unor reduceri și scutiri de taxă pentru studenții înmatriculați pe locuri cu taxă;
 • Funcționarea mai multor structuri ale universității, carestimulează antreprenoriatul;
 • Existența unui curs facultativ de educație antreprenorială al nivelul universității.

Puncte slabe (W)

 • Insuficienta comunicare a tipurilor de activități și servicii oferite de SMARTHub – pe rețelele studenților, dar și pe paginile de social media;
 • Lipsa de implicare a studenților în alte activități – în afară de cea didactică – și dificultatea de a-i motiva pentru a se implica în alte tipuri de activități (grupuri de învățare);
 • Nerealizarea unor analize și rapoarte care să explice abandonul universitar, angajabilitatea, satisfacția studenților față de serviciile oferite de către universitate, pe baza datelor strânse prin chestionare;
 • Activitatea alumni – prin interesul scăzut al absolvenților față de activități ale universității, dar și prin lipsa unor modalități concrete de menținere a legăturii cu absolvenții propuse de compartimentul alumni;
 • Schimbarea anuală integrală a conducerilor asociațiilor studențești, ceea ce duce la dificultăți în menținerea continuității unor proiecte ample pentru studenți;
 • Exagerarea rolului autonomiei și independenței asociațiilor studențești în raport cu alte structuri ale universității, ceea ce a generat clivaje în implementarea unor proiecte;
 • Schimbarea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale universității – consiliile facultăților și Senat – prin pierderea calității de student a unor membri în urma absolvirii studiilor;
 • Lipsa unui program de tutorat unitar – care să ofere un cadru formal de activitate a tutorilor dar și o monitorizare a acesteia, specific, pe ani de studii.

Oportunități (O)

 • Programele europene de formare și de cercetare științifică, care oferă finanțare conceptelor inovative ce se regăsesc în strategia universității;
 • Dezvoltarea programelor de studii în limbi străine existente și înființarea altora noi;
 • Dezvoltarea programelor de formare continuă prin operaționalizarea departamentului de specialitate nou înființat;
 • Implementarea și dezvoltarea învățământului dual, în baza noilor reglementări naționale;
 • Dezvoltarea și implementarea sistemului de microcertificări, în baza noilor reglementări naționale.

Amenințări (T)

 • Scăderea interesului pentru absolvenți de a opta pentru cariera didactică în unele domenii;
 • Scăderea demografică, rata mare a abandonului școlar la nivel preuniversitar și mobilitatea în creștere a absolvenților de liceu (care optează pentru studii universitare în străinătate);
 • Dinamica (adeseori imprevizibilă) a pieței muncii și accentul (uneori excesiv) pus pe angajabilitate în evaluarea programelor de studii;
 • Situarea geografică a universității noastre în proximitatea altor universități de prestigiu.

II.1. Studenții, educația și cercetarea

Obiective

Îmbunătățirea activității de învățare a studenților

Acțiuni/Strategii

 • Dezvoltarea platformelor educaționale prin creșterea calității conținuturilor puse la dispoziția studenților, de la suporturi de curs la materiale specifice de instruire, în format digital;
 • Diversificarea materialelor suport, în acord cu progresul tehnologic, digitalizarea și cu competențele noilor generații de studenți.

Rezultate

 • Accesul studenților la resurse educaționale de înaltă calitate;
 • Materiale de instruire diverse, care să faciliteze învățarea interactivă, utilizarea resurselor de tip text, audio, video, etc, și dezvoltarea competențelor digitale ale studenților.

Obiective

Diversificarea educației formale, nonformale și informale în rândul studenților

Acțiuni/Strategii

 • Monitorizarea cursurilor din pachetul de cursuri facultative oferit de universitate (cu evaluarea impactului asupra traseului educațional și profesional al studenților);
 • Dezvoltarea unor ateliere specifice, la cererea studenților, de dezvoltare a unor abilități și competențe transversale;
 • Organizarea – prin intermediul SMARTHub – a unui calendar de activități și acțiuni care să evidențieze prezența și activitatea studenților în universitate, începând cu săptămâna de orientare și încheind cu săptămâna absolventului (săptămâna de orientare, săptămâna voluntariatului, săptămâna asociațiilor studențești, săptămâna verde ș.a.), dar care să și faciliteze implicarea studenților în viața comunității academice.

Rezultate

 • Număr de studenți care frecventează cursurile facultative;
 • Număr de studenți implicați în activități extarcurriculare și cursuri facultative;
 • Programul Student ULBS – care se actualizează anual, pe baza analizelor feed-back-urilor și impactului programului în rândul studenților.

Obiective

Evaluarea și monitorizarea climatului de învățare

Acțiuni/Strategii

 • Realizarea de analize și intervenții la nivel de microgrup educațional și de organizație – analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, evaluarea satisfacției studenților, analiza abandonului universitar etc.

Rezultate

 • Crearea unui mediu de învățare și de muncă sănătos, dinamic și adaptativ;
 • Identificarea și corectarea disfuncționalităților la nivelul structurilor existente în organizație (ULBS), în scopul flexibilizării acestora și a creșterii capacității de adaptare la noile contexte educaționale.

Obiective

Implicarea studenților în activitatea științifică

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea organizării de conferințe științifice studențești la nivel de facultăți, precum și a altor evenimente cu caracter științific;
 • Implicarea studenților în activitatea centrelor de cercetare;
 • Susținerea cercurilor științifice studențești, dar și susținerea înființării unora noi;
 • Organizarea unor ateliere care să faciliteze dobândirea de cunoștințe și competențe în domeniul cercetării științifice – organizate de COCerc.

Rezultate

 • Creșterea numărului de studenți implicați în proiecte de cercetare;
 • Ateliere specifice (scriere academică, gestionarea resurselor bibliografice, aspecte de etică și integritate scriere de proiecte etc.).

Obiective

Dezvoltarea și consolidarea ofertei de practică a studenților

Acțiuni/Strategii

 • Evaluarea și monitorizarea parteneriatelor de practică existente;
 • Realizarea unei proceduri care să permită recunoașterea/convertirea voluntariatului în domeniul programului de studiu în ore de practică;
 • Dezvoltarea unei secțiuni online care să permită gestionarea facilă a locurilor și ofertelor de practică, precum și a relației cu potențialii angajatori și piața muncii.

Rezultate

 • Baze de date a partenerilor de practică;
 • Procedură recunoaștere voluntariat pentru practică;
  Secțiune portal practică.

II.2. Servicii pentru studenți

Obiective

Facilitarea adaptării la mediul educațional academic

Acțiuni/Strategii

 • Organizarea săptămânii de orientare;
 • Implicarea tutorilor – prin programul de tutorat – și monitorizarea activității prin SMARTHub;
 • Organizarea unor grupuri de învățare – cu implicarea peer-mentorilor – care să sprijine învățarea academică a studenților.

Rezultate

 • Program Săptămâna de Orientare;
 • Program tutorat;
 • Program de peer-mentoring;
 • Program grupuri de învățare.

Obiective

Consolidarea și dezvoltarea serviciilor oferite studenților

Acțiuni/Strategii

 • Dezvoltarea și consolidarea stării de bine a studenților, prin servicii de consiliere psihologică, consiliere a carierei și consiliere psihoeducațională;
 • Diversificarea și actualizarea workshopurilor oferite de SMARTHub, în acord cu nevoile studenților: pentru studenții din anul I;
 • Facilitarea și conștientizarea implicării studenților în activități de voluntariat, atât la nivelul universității cât și al comunității;
 • Inițierea unui program de peer-mentoring la nivelul universității – care să faciliteze comunicarea, implicarea studenților, creșterea motivației de a deveni parte activă a unei comunități academice, adaptarea la mediul universitar, etc.;
 • Amenajarea, în fiecare clădire în care spațiul permite, a unor zone prietenoase pentru studenți.

Rezultate

 • Program activități SMARTHub;
 • Studii privind starea de bine a studenților, satisfacția față de serviciile oferite de structurile universității;
 • Studii privind angajabilitatea și relația cu alumni;
 • Platformă care să faciliteze căutarea de job-uri, locuri de internship, activități de voluntariat;
 • Campanii specifice de voluntariat – organizate și monitorizate de SMARTHub;
 • Programul Fii mentor!;
 • Student corner.

Obiective

Implicarea studenților în activitatea administrativă și eficientizarea activității administrative pentru studenți

Acțiuni/Strategii

 • Implicarea studenților reprezentanți în consiliile facultăților și Senat, dar și a celor din asociațiile studențești în facilitarea proceselor administrative și birocratice destinate studenților;
 • Organizarea unor întâlniri semestriale ale studenților reprezentanți în structurile de conducere ale universității și în asociațiile studențești cu conducerea universității;
 • Dezvoltarea MyAccount prin adăugarea de noi facilități.

Rezultate

 • Creșterea implicării studenților în activitatea curentă a universității, creșterea motivației pentru a deveni student reprezentant în consiliul facultății și/sau Senat, și/sau pentru a deveni membru al unei asociații studențești;
 • Rapoarte anuale ale asociațiilor studențești și reprezentanților studenților în structurile de conducere ale universității;
 • Digitalizarea serviciilor pentru studenți.

II.3. Studenții și dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial

Obiective

Dezvoltarea și consolidarea unui ecosistem antreprenorial în jurul universității

Acțiuni/Strategii

 • Includerea în viziunea universității pe termen mediu și lung, a unei direcții strategice cu privire la inovare, antreprenoriat și sprijinirea spiritului de inițiativă;
 • Asumarea angajamentului privind susținerea acordată dezvoltării și consolidării unui ecosistem antreprenorial universitar pe termen lung;
 • Atragerea și implicarea resurselor necesare pentru o bună funcționare a unui ecosistem universitar antreprenorial.

Rezultate

 • Dezvoltarea continuă a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul ULBS;
 • Intensificarea activității de inovare la nivelul întregii universități.

Obiective

Crearea unei abordări unitare la nivel de universitate pentru educația antreprenorială

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea colaborării între structurile direct și indirect implicate în zona de educație antreprenorială (EduHub, centrele de cercetare și transfer tehnologic HPI ULBS, DSchool, SmartHub etc.);
 • Înființarea Centrului pentru Antreprenoriat pentru sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale studenților.

Rezultate

 • Crearea unei culturi organizaționale care încurajează și sprijină inovația și antreprenoriatul;
 • Asigurarea resurselor organizaționale esențiale pentru studenții și cadrele didactice implicare în cercetare, inovare, antreprenoriat.

Obiective

Implementarea mentalității antreprenoriale ca modalitate de a gândi, învăța și reuși pentru studenți, în funcție de nivelul lor de interes și de aspirațiile de dezvoltare a carierei

Acțiuni/Strategii

 • Conceperea și implementarea unor microcertificări în antreprenoriat care să se adreseze tuturor studenților ULBS;
 • Încurajarea efectuării de stagii de practică în întreprinderi simulate;
 • Dezvoltarea unui „portal online” / aplicație mobilă unde studenții pot găsi toate informațiile legate de ce înseamnă activități de educație antreprenorială, dezvoltare personală și oportunitățile aferente;
 • Implementarea unui program de tip „antreprenor în rezidență” și respectiv a unui program de mentorat;
 • Dezvoltarea unui spațiu de co-working;
 • Organizarea de evenimente de networking între studenți, antreprenori și reprezentații mediul de afaceri;
 • Organizarea de evenimente specifice precum competiții de planuri de afaceri, hackathon-uri, conferințe pe teme de antreprenoriat și inovație;
 • Încurajarea cercetării aplicative în rândul studenților masteranzi și doctoranzi.

Rezultate

 • Absolvenți mai bine pregătiți și cu spirit de inițiativă dezvoltat. Aceste lucruri vor fi avantaje în crearea unor afaceri proprii sau în activitatea din cadrul companiilor în care vor activa aceștia;
 • Creșterea numărului de studenți/absolvenți care dezvoltă o inițiativă antreprenorială;
 • Crearea unei rețele de alumni care pot fi implicați în activitățile Centrului pentru antreprenoriat al universității și care pot sprijini actualii studenți;
 • Atragerea de antreprenori locali și regionali în proiectele universității și întărirea legăturilor cu mediul privat;
 • Creșterea reputației universității și a programelor acesteia;
 • Consolidarea cercetării aplicative, sprijin în comercializarea cercetării și transferul de cunoaștere.