IX. Etică și deontologie universitară

Valorile esențiale ale eticii și deontologiei universitare sunt autonomia (deopotrivă instituțională și personală), responsabilitatea (în cercetare, în activitatea didactică, personală), integritatea, respectul și grija față de membrii comunității ULBS. Credem cu tărie că ULBS trebuie să promoveze dezvoltarea unei comunități academice în cadrul căreia este respectată demnitatea fiecărei persoane, într-un mediu liber de orice manifestare și formă de hărțuire, exploatare, umilire, dispreț, amenințare sau intimidare. Noul Cod de etică și deontologie universitară va reprezenta un contract comportamental asumat de toți membrii comunității ULBS, indiferent de poziția pe care o ocupă în ariile specifice de activitate (studenți, profesori, cercetători, personal administrativ) sau în ierarhia instituțională.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Cultură organizațională care sancționează dur abaterile etice, asumându-și public această poziție intransigentă;
 • Comisie de Etică operativă și profesionistă, ale cărei decizii au fost confirmate în repetate rânduri de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării și de instanțele de judecată din România;
 • Refacerea în ultimii ani a unor proceduri care au facilitat în trecut publicarea fără filtre calitative a unor lucrări științifice în cadrul Universității.

Puncte slabe (W)

 • Nepopularizarea procedurilor de raportare de către membrii comunității academice a comportamentelor care încalcă etica și deontologia academică, fapt care duce la o posibilă neîncredere în capacitatea instituțională de sancționare a acestora;
 • Formularea stufoasă și relativa redundanță a unor prevederi din actualul Cod de Etică al ULBS;
 • Lipsa de conștientizare a unora dintre coordonatorii de lucrări de diplomă în legătură cu noile capacități tehnice de inducere în eroare a softurilor de identificare a similitudinilor.

Oportunități (O)

 • Deținerea calității de membru în Alianța Europeană FORTHEM, care oferă posibilitatea schimburilor de bune practici în domeniul eticii academice cu universități de prestigiu din mai multe zone ale Europei, care au culturi organizaționale diverse;
 • Derularea și depunerea unor proiecte Horizon de tip Twinning, care își propun transferul inter-instituțional de proceduri și abordări administrative inovative prin parteneriate cu universități non-Widening;
 • Creșterea nivelului de conștientizare în ceea ce privește o cultură organizațională sănătoasă în rândul multor studenți;
 • Existența unor documente internaționale, validate de instituții prestigioase, precum The European Code of Conduct for Research Integrity, elaborat de ALLEA, din care face parte și Academia Română.

Amenințări (T)

 • Apariția unor generatoare de text care au la bază inteligența artificială (chatbots precum ChatGPT sau My AI, printre altele) și care pot produce texte complexe, de mari întinderi;
 • Existența unor softuri al căror unic scop este modificarea structurală a documentelor pentru a face imposibilă detectarea similitudinilor din acestea de către programele specializate;
 • Predilecția unora dintre tinerii nativi digital pentru materiale scurte și soluții rapide de rezolvare a unor probleme complexe.

Obiective

Implementarea unor standarde etice în acord cu cele mai recente reglementări și îndrumări europene și naționale

Acțiuni/Strategii

 • Actualizarea documentelor universității care se referă la etică și integritate în conformitate cu  standardele internaționale definite în:
  a. reglementările și documentele Uniunii Europene;
  b. îndrumările din The European Code of Conduct for Research Integrity, elaborat de ALLEA;
 • Actualizarea documentelor universității care se referă la etică și integritate în conformitate cu  standardele naționale definite de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării în Ghidul de integritate în cercetarea științifică;
 • Comunicarea cu partenerii din Alianța Europeană FORTHEM și Consorțiul Universitaria pentru compararea procedurilor și reglementărilor de etică și integritate universitară din instituțiile partenere, în vederea identificării celor mai potrivite formulări și structuri ale documentelor de etică și integritate ale ULBS.

Rezultate

 • Reglementări și proceduri etice coerente, concise și operaționalizabile;
 • Cultivarea încrederii membrilor comunității academice și a partenerilor naționali și internaționali în instituție.

Obiective

Îmbunătățirea procedurilor de raportare și transparență

Acțiuni/Strategii

 • Definirea mai clară a circuitelor de raportare a încălcărilor eticii și deontologiei universitare de către membrii comunității academice, fie ei studenți, cadre didactice sau personal administrativ, urmărind modelele universităților partenere din Alianța FORTHEM;
 • Simplificarea procesului de raportare a încălcărilor eticii universitare;
 • Implicarea mai mare a studenților și reprezentanților acestora în procesul de raportare, asigurând astfel, implicit, o transparență mai ridicată;
 • Implicarea SmartHub și a Centrului de Consiliere în Cariera de Cercetător COCerc în programe de prevenție a comportamentelor care încalcă etica și deontologia universitară;
 • Diseminarea corespunzătoare a acestor circuite, după redefinirea lor, în rândul studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ.

Rezultate

 • Consolidarea unui climat de siguranță a studenților în instituție;
 • Consolidarea unui mediu adecvat de studiu și cercetare.

Obiective

Elaborarea unui Cod de Etică succint și cuprinzător

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea gradului de concizie a prevederilor Codului de Etică și Deontologie Universitară;
 • Revizuirea Codului de Etică, plecând de la reformularea valorilor și principiilor ULBS, în prezent prolixe și cu suprapuneri de conținut, în concordanță cu prevederile naționale și europene;
 • Oferirea unei descrieri cât mai cuprinzătoare a fraudei academice, care să permită Comisiei de Etică să acționeze în cazuri nereglementate anterior;
 • Oferirea unei descrieri cât mai cuprinzătoare a categoriilor în funcție de care poate exista discriminare, în conformitate cu definițiile din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Strategiile de egalitate ale aceleiași instituții.

Rezultate

 • Un nou Cod de Etică și Deontologie Universitară;
 • Cultivarea unui climat care să promoveze diversitatea, acceptarea și responsabilitatea, dar și unul care să poată trage la răspundere încălcarea valorilor și principiilor ULBS;
 • Transmiterea mai facilă a prevederilor către toți membrii comunității academice.

Obiective

Definirea mai clară a competențelor și ariei de pronunțare a Comisiei de Etică

Acțiuni/Strategii

 • Solicitarea de feedback de la foști membri ai Comisiei de Etică, pentru identificarea carențelor procedurale și regulamentare în ceea ce privește funcționarea acesteia;
 • Elaborarea unei noi descrieri a Comisiei de Etică în Carta Universitară și reformularea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
 • Corelarea Codului de Etică cu Regulamentul Comisiei de Etică, astfel încât încălcările etice să poată fi sancționate eficient.

Rezultate

 • O nouă descrierea a Comisiei de Etică Universitară;
 • Un nou Regulament de funcționare a Comisiei de Etică Universitară
 • Evitarea prelungirii proceselor juridice instituționale;
 • Evitarea folosirii improprii a resurselor și organismelor ULBS.

Obiective

Descurajarea utilizării generatoarelor de text în elaborarea lucrărilor academice

Acțiuni/Strategii

 • Susținerea unei colaborări mai strânse între coordonatorii lucrărilor de licență și disertație și candidați prin crearea unei formule specifice fiecărui program, care să limiteze numărul de lucrări de diplomă care pot fi coordonate de un cadru didactic;
 • Propunerea unor structuri cât mai clare ale lucrărilor de diplomă, în funcție de domeniu, care să faciliteze verificările pe parcurs și utilizarea unor bibliografii actualizate, acolo unde acestea lipsesc;
 • Stabilirea unor linii de cercetare prioritare la nivel de domeniu/specializare, care să aibă o relevanță cât mai mare pentru societatea contemporană și să stimuleze astfel studenții;
 • Prospectarea pieței pentru identificarea și achiziționarea unor softuri care identifică utilizarea generatoarelor de text în elaborarea lucrărilor academice.

Rezultate

 • Proces de elaborare a lucrărilor de diplomă eficient și cât mai accesibil pentru studenți;
 • Proces de verificare a lucrărilor de diplomă sigur pentru cadrele didactice.

Obiective

Creșterea conștientizării și a gradului de informare în ceea ce privește normele etice universitare

Acțiuni/Strategii

 • Responsabilizarea și mobilizarea tutorilor și reprezentanților studenților pentru a informa partenerii din procesul educațional asupra drepturilor pe care le dețin și asupra procedurilor de raportare a încălcărilor normelor etice și deontologice universitare;
 • Integrarea și popularizarea prevederilor noului Cod de etică în cursurile de Etică și integritate academică și în cele de Introducere în cercetarea științifică, obligatorii la diverse niveluri de studiu;
 • Crearea de către serviciile specializate ale ULBS a unor materiale care informează asupra reglementărilor etice și asupra procedurilor de raportare a încălcărilor acestora.

Rezultate

 • Menținerea unui mediu de cercetare și învățare echitabil și integru;
  Informarea adecvată a tuturor participanților la procesul educațional și de cercetare;
 • Cultivarea unor atitudini și comportamente care să fie compatibile cu un sistem în care funcționează seturi de checks and balances.