Curriculum
Vitae

Foto Sorin Radu

Sorin Radu

Locul de muncă: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul ocupaţional: Învăţământ superior

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ/DIDACTICĂ

Septembrie 2016

Conducător de doctorat,

domeniul Istorie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Octombrie 2013 – prezent

Prof. univ. dr.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Bd-ul. Victoriei, Nr. 5-7, Sibiu, 550024, Tel./fax: +40-(269)21.44.68

Cursuri

Introducere în istoria României în prima jumătate a secolului al XX-lea; Introducere în istoria regimului comunist din România; Introducere în istoria partidelor și doctrinelor politice din România

2006 – 2013

Conf. univ. dr.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie/Ştiinţe Socio-Umane

2004 – 2006

Lector univ. dr.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu

2000 – 2003

Asist. univ.

al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1998 – 2000

Preparator univ.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Litere, Istorie, şi Jurnalism, Catedra de Istorie modernă și contemporană

1995 – 1998

Muzeograf

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

Septembrie – Noiembrie 1995

Profesor suplinitor

Școala Gimnazială Săcel/Sibiu

EXPERIENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

7 martie 2020 – prezent

Rector

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Septembrie 2020 – prezent

Vicepreședinte

al Consiliului Național al Rectorilor din România

aprilie 2016 – martie 2020

Decan

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Octombrie 2014 – aprilie 2016

Director

al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Ianuarie 2014 – martie 2020

Director

al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Aprilie 2012 – Ianuarie 2013

Prodecan

al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, responsabil cu cercetarea ştiinţifică

Aprilie 2008 – Octombrie 2011

Decan

al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1986-1990

Instituția

 

Liceul Economic Sibiu

1990-1995

Instituția / Domeniul / Calificarea

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Drept, Istorie și Filologie

Istorie - antropologie
Licenţiat în istorie-antropologie

1995-1996

Instituția / Domeniul / Calificarea

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalism

Studii aprofundate în Istoria Transilvaniei în secolul XX
Studii postuniversitare

1996 - 2003

Instituția / Domeniul / Calificarea

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalism

Studii doctorale: Domeniul Istorie. Tema: Sistemul electoral al României interbelice (1919-1937), coord. Prof. univ. dr. Nicolae Jurca
Doctor în istorie, calificativul Foarte bine şi distincţia Cum laude;

Iunie 2015

Abilitare în domeniul istorie – Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca
Titlul tezei: Cultură politică și propagandă în lumea rurală românească în prima jumătate a secolului al XXlea;

Stagii de documentare în străinătate

2013-2023 (selectiv): Viena, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien; Österreichische National-bibliothek; München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas; Bayerische Staatsbibliothek; Amsterdam, International Institute of Social History; Tübingen, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde; Londra: University of London – Institute of Education; School of Slavonic and East European Studies; Praga, The Institute for the Study of Totalitarian Regimes; Regensburg, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung; Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin; Universitäts-bibliothek; Chișinău, Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova;
mai 2015: Roma, Universitatea Sapienza;

Mobilități Erasmus

mai 2010: León, Universidad de León;
octombrie 2007: Arras, Univérsite d’Artois;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE ŞI PROFESIONALE

Limba maternă: Română
Limba străină cunoscută: Limba engleză

Nivel european
Ascultare: B2
Citire: B2
Participare la conversaţie: B2
Discurs oral: B2
Exprimare scrisă: B2

Domenii de interes ştiinţific

Istoria României în sec. XIX-XX, istoria partidelor şi doctrinelor politice; cultură politică şi modernizare în România modernă şi contemporană; istoria sistemelor electorale din Europa Centrală şi de Sud-Est; istoria regimurilor comuniste din Europa de Est.

Implicare în proiecte de cercetare-dezvoltare
pe bază de contract/grant

I. Granturi de cercetare obţinute la competiţii naţionale UEFISCDI

1. Director grant PCE, Cod: PN-III-P4-PCE-2021-1352, Supuși sau cetățeni? Între cens și sufragiu universal: integrarea politică a țăranilor din România (1859-1940), 2022-2024 (1.200.000 lei);

2. Director proiect PFE-CDI, Cod C1.2.PFE-CDI.2021-563, Dezvoltarea de tehnologii noi și emergente în contextul stimulării cercetării de excelență în ULBS, 2022-2024 (6.634.000 lei);

3. Director grant PCCDI, Cod: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0116, „Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural”, component al proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, 2018-2020 (656.199 lei);

4. Director Grant TE, Cod PN-II-RU-TE-2012-3-0334,: Communism in Romanian Countryside. Case Study: Ploughmen’s Front Propaganda (1944-1953), 2013-2016 (631.350 lei);

5. Director de grant AT, cod 25 – Cultură politică şi comportament electoral în România în anii democraţiei parlamentare 1866-1937 – între specificul naţional şi modelele europene, 2006 (23.250 lei);

6. Workshop-ul exploratoriu, Cod: PN-II-ID-WE2012-4-082, Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional, Sibiu, 26-27 octombrie 2012 (30.000 lei);

7. Workshop Exploratoriu, Cod: PN-II-ID-WE-2011-039, Discurs istoric, diplomație și minorități etnice în Europa de Est (sfârșitul sec. XIX – secolul XX), Sibiu, 10-13 noiembrie 2011 (19.200 lei);

8. Membru echipă grant CNCSIS tip A, cod 735, – Modelul european al autodeterminării naţionale. Societate şi instituţii în Transilvania anului 1918, 2006-2008 (60.000 lei), director conf. univ. dr. Valer Moga, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia;

II. Proiecte Horizon Europe

1. Membru în echipă grant ERC-2020-COG: A Transnational History of Romanian Literature (TRANSHIROL), director proiect prof. univ. dr. habil. Andrei Terian, valoare 1,5 mil. euro, 2021-
2026;

2. Membru în echipă grant tip Twinning: Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM), director proiect prof. univ. dr. habil. Andrei Terian, valoare 1,5 mil. euro, 2023-2025.

Implicare în proiecte de cercetare-dezvoltare
pe bază de contract

Director contract de cercetare cu instituții private

1. Director contract de cercetare cu Fundaţia „Life for Life”, Bucureşti – Călimăneşti – monografie istorică și etnografică, 2008-2009, nr. 702 din 5 martie 2008 (72.400 lei);

2. Director contract de cercetare cu Banca Comercială Română şi Institutul European din Iași – Pictorul şi gravorul Nicolae Brana (1905-1986), 2005 (15.000 lei);

Contracte câștigate la alte competiții naționale

1. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – aprilie 2006, în colaborare cu Vasile Ciobanu (17.320 lei);

2. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2008, în colaborare cu Vasile Ciobanu (28.156 lei);

3. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2009, în colaborare cu Vasile Ciobanu (27.406 lei);

4. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2010, în colaborare cu Vasile Ciobanu (37.140 lei);

5. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2011, în colaborare cu Vasile Ciobanu (44.400 lei).

III. Proiecte de formare profesională finanțate de UE:

1. Coordonator regional proiect: Profesionalizarea carierei didactice, POCU/904/6/25, Cod SMIS 146587, 2021-2023 (16.500.000 lei);

2. Membru în proiectul „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, contract POCU/73/6/6/105299, finanțat prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, 2018-2020.

3. Membru în proiectul „Improving University Management” – contract POSDRU/2/1.2/S/4 finanţat prin FSE. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1, 2009-2011;

4. Membru în proiectul „Museum Communicator, MUCOM – LLP-LdV-TOI-10-IT-489, coordonator principal – Universita’ Degli Studi di Roma la Sapienza Centro di Ricerca sul Diritto e L’Economia dei Mercati, 2010-2011;

5. Membru în proiectul „Museum Profesional”, Code: 2014-1-TR01-KA200-013328, Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnership Program, la National Agency Turkey, 2014-2016.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

– experienţă complexă în managementul granturilor şi proiectelor de cercetare și formare profesională;

– experienţă complexă în management organizaţional; am ocupat mai multe funcții în organele de conducere ale facultății (rector, decan, prodecan, director de departament, membru în consiliul Facultății, membru în Consiliu de Departament), dar și la nivel de universitate: membru al Senatului ULBS – patru mandate (2008-prezent);

– trainner în domeniul managementului resurselor şi sustenabilitate, atestat prin diploma eliberată de Institut of Education, University of London şi de către UEFISCSU (no. 53/september 2009);

– am urmat mai multe cursuri de formare în mangementul proiectelor şi management universitar organizate de către UEFISCSU/UEFISCDI (selectiv): „Guvernanţă universitară”, Universitatea „BabeşBolyai”, Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2010; „Instituţiile de învăţământ superior ca organizaţii – managementul strategic”, Academia de Studii Economice Bucureşti, 8-10 decembrie 2010; participare la trainingurile organizate în cadrul proiectului DOCIS: Poiana Brașov (februarie 2010) și București (iunie 2010); SIPOCA 3, „Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale de monitorizare şi prognoză a evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, București, 5-8 martie 2019; „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” – QAFIN”, Timișoara, 30 mai-1 iunie 2019; ș.a.

Premii / distincții obținute

Premiul de merit pentru cel mai bun cercetător – „Ad Augusta per Angusta” pe 2005, acordat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu tinerilor cercetatori pentru activitatea de cercetare stiinţifică;

– Medalia Universitas Nomisma și diplomă acordată de Senatul ULBS pentru activitatea managerială desfășurată în funcția de decan (aprilie 2012);

Apartenenţa la asociaţii profesionale centre de cercetare, consilii științifice

Editor-şef al revistei ştiinţifice „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica” (din 2008-prezent), indexată BDI: SCOPUS Elsevier, ERIH Plus; EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, (http://ccpisc.ulbsibiu.ro/language/en/studia-en/);

Membru în bordul științific la următoarele reviste științifice:

„Parliaments, Estates and Representation”, editor Jojn R. Young (University Strathclyde Glasgow), publicată de International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – https://www.tandfonline.com/toc/rper20/current, indexată SCOPUS Elsevier, Historical Abstracts, ERIH Plus;

„Komunizm.net.pl”, redactor șef dr. habil. Marcin Kruszyński, publicată de către Institute of National Remembrance, Polonia – http://komunizm.net.pl/ (din ianuarie 2017);

„Myśli Ludowej” (“Thought of Peoples”), editor Prof. Arkadiusz Indraszczyk, publicată de People’s Cultural and Scientific Association in Poland –
http://mhprl.pl/mysl-ludowa/komitet-redakcyjny/ (din ianuarie 2015);

„Analele Universităţii «Ovidius» din Constanţa”, Seria Ştiinţe Politice (din 2012) – http://annalspolitics.univ-ovidius.ro/editorial-board/;

membru în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNADTCU) – Comisia de istorie și studii culturale (mai 2017-martie 2020) (http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinteumaniste-si-arte/comisia-de-istorie-si-studiiculturale/);

Membru al European Information and Research Network on Parliamentary History (din aprilie 2017) – http://euparl.net/;

Convenor pentru România al International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) (din 2013) (http://www.ichrpi.com/general-infoconvenors.html);

Membru al European Rural History Organisation (EURHO) (din 2013);

Reviewer: „Acta Poloniae Historica”, Varșovia, editor Maciej Górny, Institute of History, Polish Academy of Sciences, indexată Clarivate Analitycs & Web of Science;

Reviewer: “Journal of Contemporary History”, London, editori: Richard J. Evans (University of Cambridge, UK); Stanley Payne (University of
Wisconsin at Madson, USA), indexată Clarivate Analitycs & Web of Science;

Reviewer: “The International Journal of the History of Sport”, Pennsylvania State University, USA, editor Mark Dyreson, indexată Clarivate Analitycs & Web of Science;

Reviewer: “Slovanský přehled” / “Slavonic Review. Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe”, Praga, editori: Ladislav Hladký, Radomír Vlček, editată de Institutul de Istorie al Academiei Republicii Cehe și indexată BDI: SCOPUSElsevier, ERIH Plus;

Reviewer: „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, acreditată CNCS tip A, indexată BDI: SCOPUS-Elsevier, CEEOL;

Reviewer: „Studii şi articole de istorie”, indexată BDI: CEEOL;

evaluator proiecte de cercetare la competițiile organizate de CNCS / UEFISCDI (2012- prezent);

evaluator proiecte de cercetare la competiția organizată de Academia de Științe a Austriei, 2019, 2023;

– din anul 2008 particip constant la comisii de doctorat, abilitare, concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare la următoarele universități: Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea din Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova;

Membru în Consiliul Științific al Școlii Doctorale – domeniul Istorie – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (2016-2020).