IV. Cercetare, dezvoltare și inovare

În contextul provocărilor tehnologice și societale din lumea contemporană, activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare constituie atât un indicator semnificativ pentru performanța unei instituții de învățământ superior, cât și o importantă sursă de fonduri suplimentare. În cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, perioada 2020-2024 a marcat un salt important, stimulat în mare măsură de sprijinul primit de instituție prin donația „Hasso Plattner” și concretizat prin creșterea semnificativă a ponderii veniturilor atrase din cercetare în bugetul instituției, câștigarea în premieră a unor proiecte Horizon în calitate de coordonator și atragerea unor cercetători străini de prestigiu. Cu toate acestea, ULBS e încă departe de a-și fi atins potențialul în acest domeniu, mai ales în condițiile în care integrarea în Alianța Europeană FORTHEM oferă o serie de oportunități deocamdată insuficient fructificate.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Ritmul de creștere a cercetării în ULBS, reflectat prin îmbunătățirea poziției instituției în rankingurile naționale și internaționale;
 • În perioada 2018-2023, donația Hasso Plattner a constituit un stimulent semnificativ pentru dezvoltarea cercetării în ULBS;
 • Cercetarea a contribuit la o creștere de peste 10% a bugetului obținut prin finanțarea suplimentară a ULBS în intervalul 2020-2024;
 • Cercetarea, dezvoltarea și inovarea au ajuns să contribuie cu peste 10% la bugetul ULBS;
 • În perioada 2020-2024, ULBS a reușit să devină coordonatoare a două proiecte Horizon Europe;
 • ULBS este una dintre cele doar 5 universități românești care au reușit să câștige până acum proiecte de cercetare de tip ERC;
 • Excelența cercetării din cadrul ULBS a fost recunoscută prin obținerea unui grant de tip PFE-CDI în anul 2021;
 • ULBS este implicată într-un DIH recunoscut la nivel european;
 • Existența unor structuri specifice care stimulează activitatea de cercetare la nivelul ULBS (centrele de cercetare recunoscute, Institutul de Studii și Cercetări Interdisciplinare, Centrul de Transfer de Cunoaștere, D-School etc.);
 • Angajarea unor cercetători străini de prestigiu în cadrul competiției I8 din componenta 9 a PNRR.

Puncte slabe (W)

 • Autonomizarea insuficientă a cercetării în raport cu activitatea de predare (numărul mic de posturi de cercetare ca normă de bază);
 • Cercetare orientată mai mult către indicatorii scientometrici decât către calitate;
 • Lipsa unui personal-suport suficient de calificat pe zona CDI;
 • Absența unei cooperări substanțiale cu entitățile din mediul privat pe zona de cercetare-inovare;
 • Infrastructura de multe ori depășită;
 • Accesul limitat la anumite resurse documentare sau la evenimente de diseminare a cunoașterii (conferințe, workshopuri etc.);
 • Slaba reprezentare a ULBS în domeniile de interes strategic din cadrul PN IV (tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere;
 • Domeniul atomic și subatomic; tehnologie spațială; sistemele fluvii, delte, mări);
 • Incapacitatea de a obține fonduri din comercializarea brevetelor.

Oportunități (O)

 • Integrarea ULBS în Alianța Europeană FORTHEM și oportunitățile de colaborare pe care aceasta le deschide;
 • Politicile guvernamentale recente, care prevăd finanțare distinctă pentru activitatea de cercetare din universități;
 • Dezvoltarea Institutului de Studii și Cercetări Interdisciplinare;
 • Atragerea de fonduri suplimentare și crearea de rețele în jurul cercetătorilor străini angajați în proiectele de tip I8.

Amenințări (T)

 • Subfinanțarea cronică a activității de cercetare în România;
 • Concurența universităților din regiune și din țară;
 • Scăderea liniilor de finanțare accesibile pentru cercetarea din zona SSH.

Obiective

Normarea, sprijinirea și evaluarea mai eficientă a activității de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Asigurarea unui feedback continuu pentru optimizarea evaluării cercetării;
 • Elaborarea unei Strategii de Resurse Umane pentru Cercetare;
 • Sprijinirea reprezentării mai echitabile a femeilor în activitatea de cercetare;
 • Implicarea în activitatea CoARA, unde ULBS este membru fondator;
 • Reorientarea mai clară a cercetării dinspre aspectele cantitative către cele calitative;
 • Realizarea unui Regulament pentru utilizarea infrastructurii de cercetare la nivelul ULBS.

Rezultate

 • Revizuirea GRADIS
 • Obținerea sigiliului de excelență HRS4R;
 • Document elaborat de Biroul de Echitate, Diversitate și Incluziune;
 • Adoptarea unor criterii și principii moderne privind evaluarea activității de cercetare;
 • Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor privind publicarea în predatory journals;
 • Aprobarea Regulamentului la nivel instituțional.

Obiective

Creșterea cantitativă și calitativă a activității de cercetare și creație artistică

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea numărului și a calității publicațiilor științifice, în special în zonele de top (reviste Q1, edituri cu prestigiu internaționale, festivaluri internaționale etc.);
 • Organizarea de sesiuni de familiarizare cu noile metodologii de cercetare (metode noi, utilizarea instrumentelor digitale, IA etc.);
 • Organizarea de workshopuri de bune practici sub ghidajul cercetătorilor de top care implementează proiecte la nivelul ULBS;
 • Implicarea mai amplă a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare.

Rezultate

 • Număr de articole, cărți, participări la evenimente;
 • Număr de sesiuni organizate și număr de participanți;
 • Număr de workshopuri organizate și număr de participanți;
 • Număr de publicații realizate de către aceste categorii.

Obiective

Atragerea de fonduri suplimentare din activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea numărului de proiecte câștigate la competițiile de cercetare naționale și internaționale;
 • Explorarea altor linii de finanțare decât cele tradiționale (de ex., Europa Digitală, Europa Creativă ș.a.);
 • Creșterea anvergurii proiectelor care implică activități de inovare realizate cu finanțare din partea terților;
 • Organizarea de ateliere dedicate scrierii de proiecte pe care să le faciliteze colegi cu experiență în activitatea de cercetare sau consultanți cu expertiză internațională;
 • Specializarea resursei umane din cadrul SCDI pentru a acorda o asistență mai eficientă scrierii de aplicații.

Rezultate

 • Rata de succes a aplicațiilor; volumul de fonduri atrase;
 • Linii de finanțare accesate;
 • Volumul de fonduri atrase;
 • Număr de ateliere și număr de participanți;
 • Numărul și tipurile cursurilor de formare la care a participat personalul suport.

Obiective

Implementarea de practici și metode moderne privind activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare

Acțiuni/Strategii

 • Formularea unei poziții instituționale privind practicile de publicare Open Access;
 • Formularea unei poziții instituționale privind Citizen Science;
 • Formularea unei poziții instituționale privind utilizarea Inteligenței Artificiale în activitatea de cercetare: recomandări și limite ale recursului la ea.

Rezultate

 • Document suport OA;
 • Document suport CS;
 • Document suport IA.

Obiective

Internaționalizarea cercetării

Acțiuni/Strategii

 • Mai multe proiecte câștigate pe liniile de finanțare ale programului Horizon Europe (cu accent pe linia Widening ca fiind mai accesibilă);
 • Participarea la rețele și consorții implicând instituții de cercetare din străinătate;
 • Organizarea de școli de vară de bune practici în cercetare în cadrul universităților din alianța FORTHEM;
 • Încurajarea publicațiilor realizate în colaborare cu cercetători externi;
 • Atragerea de cercetători din străinătate sau care se repatriază în România.

Rezultate

 • Număr de aplicații depuse și de proiecte contractate;
 • Număr de rețele și consorții din care face parte ULBS;
 • Număr de școli organizate și număr de participanți;
 • Număr de publicații rezultate;
 • Număr de cercetători angajați.

Obiective

Sprijinirea modalităților de diseminare a cercetării și inovării în comunitatea academică și în societate

Acțiuni/Strategii

 • Sprijinirea revistelor ULBS cu potențial de a atinge excelența;
 • Identificarea de fonduri pentru a stimula publicarea de volume la edituri de prestigiu internațional;
 • Obținerea de resurse pentru a sprijini găzduirea la ULBS a unor conferințe ale unor asociații internaționale prestigioase, precum și pentru a sprijini deplasarea personalului didactic și de cercetare al universității la asemenea evenimente;
 • Stimularea evenimentelor de networking comunitar sau de popularizare a științei.

Rezultate

 • Calitatea bazelor de date în care sunt indexate publicațiile;
 • Număr de volume publicate, calitatea recenziilor și a citărilor;
 • Număr de evenimente organizate și de mobilități efectuate;
 • Impactul Sibiu Innovation Days și a Nopții Cercetătorilor (trafic online, număr de participanți etc.).

Obiective

Dezvoltarea portofoliului Editurii ULBS

Acțiuni/Strategii

 • Înființarea unui imprint dedicat literaturii române recente, pentru susținerea autorilor români contemporani, defavorizați de piața editorială actuală;
 • Înființarea unor colecții speciale în domeniile proiectelor câștigate de ULBS în cadrul competiției I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare;
 • Publicarea unor reeditări sau recuperări a unor volume esențiale pentru evoluția cercetării științifice românești sau a istoriei literaturii române și revalorizarea acestora.

Rezultate

 • Creșterea prestigiului ULBS ca promotor și susținător al fenomenelor culturale contemporane;
 • Poziționarea ULBS ca centru al importului de concepte și teorii științifice recente în spațiul românesc.