VI. Biblioteca

Biblioteca reprezintă o structură esențială în funcționarea și dezvoltarea universității, având un rol fundamental în susținerea procesului educațional și în activitatea de cercetare desfășurată în cadrul ULBS, atât prin facilitarea accesului la resurse, cât și prin asigurarea unor spații adecvate pentru studiu, individual sau în echipă. Extinderea continuă a accesului la resurse în format tipărit și digital, prin achiziții și abonamente, în funcție de nevoile diferitelor categorii de utilizatori (studenți, cadre didactice, cercetători, medici rezidenți), precum și actualizarea constantă a serviciilor oferite, reprezintă scopul asumat al bibliotecii. Pentru atingerea acestui scop este necesară fixarea unor obiective esențiale, operaționalizate prin proceduri și acțiuni care să ducă la rezultate concrete.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Resursă umană cu experiență;
 • 4 săli de lectură generoase ca spațiu și cu acces liber la raft;
 • Lobby-ul (parterul) bibliotecii este un spațiu optim pentru interacțiune și dialog, care adună utilizatorii în afara momentelor de studiu la sălile de lectură; se pretează la organizarea de evenimente și găzduirea de expoziții;
 • Derularea unor proiecte de cercetare ample la nivelul universității asigură existența unui buget generos pentru achiziția de carte și de abonamente la baze de date și publicații de prestigiu;
 • Programele de schimb și împrumut interbibliotecar facilitează diseminarea lucrărilor științifice ale membrilor ULBS și accesul la resurse disponibile în alte biblioteci;
 • Introducerea, începând cu anul universitar 2023-2024, a noului program care permite accesul în bibliotecă până la ora 22:00 (în timpul săptămânii) și în weekend, între orele 10:00 și 18:00, la cererea studenților și medicilor rezidenți;
 • Actualizarea conținutului informativ disponibil pe site-ul bibliotecii (inclusiv în versiunea engleză) și crearea unor butoane noi facilitează o mai bună comunicare cu utilizatorii în vederea accesării resurselor și serviciilor disponibile.

Puncte slabe (W)

 • Prezență scăzută a studenților și cadrelor didactice în spațiile bibliotecii, raportat la numărul total al acestora;
 • Lipsa unei strategii a ULBS față de politica Open Access;
 • Legislația ambiguă în privința drepturilor de autor îngreunează procesul de digitizare a resurselor disponibile la nivelul bibliotecii, în format analog, pentru a facilita accesul cititorilor și pentru a pune la dispoziție în format digital bibliografiile aferente diferitelor programe de studii;
 • Costurile ridicate ale resurselor de specialitate pentru anumite domenii de studii;
 • Aparatură insuficientă și învechită disponibilă la nivelul bibliotecii, deopotrivă pentru personal și pentru utilizatori;
 • Implicarea inegală a cadrelor didactice în procesul de actualizare a resurselor disponibile, prin transmiterea listelor de titluri pentru achiziții și abonamente;
 • Design-ul site-ului este învechit, cu o estetică rudimentară.

Oportunități (O)

 • Dezvoltarea infrastructurii digitale și a structurii informaționale prin proiectul Transformarea digitală a ULBS în procesul de tranziție către o universitate sustenabilă (TRADISMART);
 • Derularea la nivelul ULBS a unor proiecte de formare profesională a personalului didactic și administrativ permite, deopotrivă, dobândirea de noi competențe, cât și familiarizarea cu transformările bibliotecilor din țările care sunt poli globali de cercetare, inovare și educație;
 • Existența unei săli Multimedia care, prin investiții în aparatură și infrastructură digitală, în special în vederea înființării unui studio pentru realizarea de podcasturi (audio-video) și înregistrarea unor cursuri;
 • Elaborarea recentă a unei proceduri în privința donațiilor de carte permite o mai bună selecție a resurselor acceptate, în funcție de necesități și priorități;
 • Programele și proiectele derulate în cadrul alianței europene FORTHEM.

Amenințări (T)

 • Scăderea interesului pentru lectură în rândul studenților și a prezenței în sălile de lectură ale bibliotecii;
 • Nivelul salarial insuficient de atractiv raportat la costurile vieții într-un oraș universitar și turistic precum Sibiul îngreunează atragerea resursei umane cu pregătire adecvată.

Obiective

Consolidarea rolului bibliotecii în cadrul ULBS

Acțiuni/Strategii

 • Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii ULBS, în conformitate cu noile prevederi LIS;
 • Consolidarea și dezvoltarea colaborării cu Editura ULBS și SCDI din ULBS pentru asigurarea suportului necesar activităților de cercetare și diseminare a rezultatelor;
 • Inițierea unor proiecte în vederea obținerii unor fonduri pentru investiții în infrastructură și îmbunătățirea serviciilor bibliotecii;
 • Sprijinirea efortului de dezvoltare și promovare a programului de studii în Științele Informării și Documentării din cadrul ULBS;
 • Creșterea gradului de accesibilitate la spațiile și resursele bibliotecii pentru utilizatorii cu dizabilități.

Rezultate

 • Introducerea unor puncte noi privitoare la operaționalizarea unei platforme Open Access la nivelul ULBS și a noilor servicii introduse în cadrul bibliotecii;
 • Sesiuni de informare și instruire anuale sau la cerere în privința utilizării resurselor și serviciilor disponibile la nivelul bibliotecii;
 • Organizarea/găzduirea periodică a unor evenimente cu caracter academic;
 • Implicarea în promovarea evenimentelor academice și educaționale organizate în cadrul ULBS;
 • Asigurarea suportului necesar desfășurării activităților de practică pentru studenți;
 • Pregătirea și depunerea unor aplicații pentru concursuri de proiecte pentru obținerea finanțărilor necesare dezvoltării infrastructurii bibliotecii;
 • Reconfigurarea și adaptarea circulației în cadrul bibliotecii în funcție de nevoile utilizatorilor cu dizabilități.

Obiective

Biblioteca – hub digital și structură suport esențială pentru activitățile didactice și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Înnoirea la standarde curente a infrastructurii digitale și a structurii informaționale;
 • Crearea unui studio pentru realizarea de podcasturi audio-video și înregistrarea de cursuri utile în învățământul la distanță;
 • Crearea unui spațiu cu dotări tehnice adecvate (hardware și software) pentru utilizatorii cu dizabilități;
 • Continuarea programului de digitizare a resurselor bibliotecii pentru actualizarea bibliografiilor online;
 • Actualizarea site-ului și a conținutului informativ în limbile română și engleză;
 • Actualizarea periodică a competențelor digitale ale personalului bibliotecii ULBS;
 • Organizarea unor sesiuni de formare cu ajutorul colegilor de la Direcția de Informatizare și Comunicații din ULBS în vederea actualizării competențelor digitale a personalului bibliotecii.

Rezultate

 • Achiziționarea de aparatură și software prin proiectul TRADISMART, finanțat prin PNRR;
 • Punerea la dispoziția utilizatorilor a unor tablete și cititoare de ebook-uri pentru consultarea la sală a resurselor disponibile în format electronic, cu posibilitatea exportării în drive-urile personale a notițelor;
 • Formarea a cel puțin două persoane din cadrul Bibliotecii pentru a sprijini dezvoltarea și gestionarea platformei Open Access a ULBS și implementarea politicii Open Access și Open Science la nivelul universității;
 • Achiziționarea de software și resurse în formate accesibile utilizatorilor nevăzători;
 • Realizarea unui site nou în conformitate cu identitatea vizuală a ULBS;
 • Realizarea unei colecții digitale de carte veche și documente din colecțiile disponibile în cadrul bibliotecii Facultății de Teologie.

Obiective

Biblioteca – pol al vieții studențești și universitare

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea efortului de consolidare a comunicării și colaborării cu asociațiile studențești din ULBS, inclusiv a programului de voluntariat;
 • Continuarea organizării de evenimente și activități cu caracter academic, educațional și cultural adresate studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din ULBS;
 • Continuarea efortului de integrare a studenților străini în ULBS, prin intermediul bibliotecii și a activităților adresate acestora

Rezultate

 • Organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanți ai asociațiilor studențești;
 • Implicarea studenților în organizarea unor evenimente și activități cu caracter academic, educațional și cultural;
 • Găzduirea unor evenimente și activități ale studenților;
 • Organizarea unor evenimente semestriale de întâlnire cu studenții străini;
 • Continuarea programului de voluntariat demarat în 2023 și dezvoltarea acestuia în funcție de nevoile studenților.

Obiective

Internaționalizare

Acțiuni/Strategii

 • Dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu biblioteci universitare și non-universitare din străinătate;
 • Valorificarea oportunităților de colaborare și dezvoltare în cadrul alianței FORTHEM.

Rezultate

 • Creșterea numărului de parteneriate internaționale în vederea diversificării opțiunilor pentru mobilități de formare a personalului;
 • Organizarea anuală a unei conferințe interdisciplinare pentru domeniul științelor informării și documentării;
 • Realizarea unor mobilități internaționale de formare și dezvoltare a personalului bibliotecii.

Obiective

Biblioteca ULBS – pol al vieții culturale sibiene

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea vizibilității în comunitate;
 • Consolidarea parteneriatelor cu instituții locale și dezvoltarea unora noi;
 • Organizarea de evenimente adresate publicului larg.

Rezultate

 • Organizarea de lansări de carte și a unor evenimente de diseminare a rezultatelor activității de cercetare a ULBS, cu adresabilitate mai largă;
 • Organizarea periodică a unor expoziții în lobby-ul bibliotecii;
 • Organizarea de tururi (la cerere) pentru elevii din învățământul sibian.