I. Activitatea didactică

Într-o societate aflată în continuă schimbare, marcată de provocări profunde și diverse, de la pandemie și crize socio-economice la accelerarea digitalizării, rolul universității devine esențial. Activitatea didactică – ca activitate principală, în care rolurile celor doi actori, cadre didactice și studenți, se rescriu din mers – se reflectă în oferta educațională, ce trebuie să țină pasul cu dinamica pieței muncii și în formarea resursei umane capabilă să gestioneze un act educațional de înaltă calitate.

Prin dezvoltarea continuă a programelor de studii, dar și prin flexibilizarea ofertei educaționale – programe joint-degree, programe certificate prin microcredențiale, programe în limbi străine, programe cu dublă specializare, programe duale – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își va consolida importanța locală, regională, națională și europeană în spațiul învățământului superior. Pentru implementarea unui act educațional de cea mai înaltă calitate este nevoie de resursă umană capabilă de performanțe înalte. Astfel, universitatea va urmări, pe de o parte, atragerea unei resurse umane competitive, iar, pe de altă parte, va oferi programe de formare continuă pentru toate tipurile de posturi didactice.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • ULBS este o universitate cu „grad de încredere ridicat”, obținut în urma evaluării instituționale din anul 2021;
 • 84 programe de licență și 68 programe de masterat acreditate ARACIS;
 • ULBS este o universitate cu o structură echilibrată și diversă a ofertei educaționale;
 • ULBS are în oferta sa educațională specializări unice (sau care se mai regăsesc doar la câteva alte universități) la nivel național;
 • Derularea unui program intens de mobilități Erasmus+ pentru studenți și cadre didactice;
  ULBS dispune de importante resurse de informare-documentare: acces la baze de date informaționale și un fond de carte/publicații care este îmbogățit în mod continuu;
 • ULBS dispune de cadre didactice titulare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic cu competențe solide în domeniul posturilor pe care le ocupă, între care multe cu vizibilitate națională și internațională;
 • Angrenarea unui număr mare de angajați în proiecte de educație, formare și de cercetare;
 • Politică de întinerire a resursei umane promovată în ultimii ani;
 • Un număr semnificativ de laboratoare didactice dotate cu aparatură modernă;
 • Existența unor platforme digitale moderne de predare.

Puncte slabe (W)

 • Implicare redusă a cadrelor didactice în activitățile extra-didactice derulate în cadrul ULBS;
 • Număr relativ redus de programe în limbi străine;
 • Lipsa unor programe de tip joint degree;
  Număr insuficient de programe de formare continuă a personalului didactic auxiliar și nedidactic;
 • Lipsa unui proces real de evaluare de către directorul de departament și de evaluare colegială a cadrelor didactice;
 • Modesta implicare a studenților în procesul de evaluare a cadrelor didactice;
 • Unele spații sunt improprii pentru activitățile didactice;
 • Lipsa unei asociații alumni puternice la nivel ULBS, precum și a unor asociații similare la nivelul fiecărei facultăți.

Oportunități (O)

 • Programele europene de formare și de cercetare științifică, care oferă finanțare conceptelor noi și/sau inovative ce se regăsesc în strategia universității;
 • Dezvoltarea programelor de studii în limbi străine existente și înființarea altora noi;
 • Colaborările în domeniul didactic în cadrul Consorțiilor Universitaria și FORTHEM, din care ULBS face parte;
 • Oportunitatea elaborării unor noi metodologii, proceduri și regulamente în domeniul didactic în baza noii Legi a Învățământului Superior, adaptate la nevoile ULBS;
 • Potențial de utilizare extinsă a platformelor de predare digitală nou achiziționate;
 • Dezvoltarea programelor de formare continuă prin operaționalizarea departamentului de specialitate nou înființat;
 • Implementarea și dezvoltarea învățământului dual, în baza noilor reglementări naționale;
 • Dezvoltarea și implementarea sistemului de microcertificări, în baza noilor reglementări naționale.

Amenințări (T)

 • Scăderea interesului pentru absolvenți de a opta pentru cariera didactică în unele domenii;
 • Scăderea demografică, rata mare a abandonului școlar la nivel preuniversitar și mobilitatea în creștere a absolvenților de liceu (mulți optând pentru studii universitare în străinătate);
 • Dinamica (adeseori imprevizibilă) a pieței muncii și accentul (uneori excesiv) pus pe angajabilitate în evaluarea programelor de studii;
 • Situarea geografică a universității noastre în proximitatea altor universități de prestigiu.

Obiective

Recunoașterea și valorizarea activității didactice ca misiune fundamentală a Universității

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea evaluării activității didactice a titularilor prin sistemul GRADIS;
 • Optimizarea procedurilor de evaluare a activității didactice;
 • Susținerea cadrelor didactice cu potențial de atingere a excelenței în domeniul didactic;
 • Continuarea investițiilor în domeniul infrastructurii didactice;
 • Asigurarea resurselor necesare unui proces de predare-învățare adaptat la tendințele și standardele internaționale;
 • Continuarea aplicării strategiei transparente de dezvoltare a resursei umane la nivelul fiecărei facultăți și departament, în concordanță cu obiectivele generale ale ULBS și cu aspirațiile individuale;
 • Continuarea sprijinului financiar și tehnic pentru publicarea cursurilor (inclusiv în variantă electronică) și a cărților la editura ULBS (proofreading, editare ș.a.);
 • Consolidarea dimensiunii etice în activitatea didactică;
 • Menținerea remunerării unitare a orelor plătite în regim de plata cu ora;
 • Promovarea mentoratului pentru susținerea integrării noilor angajați în organizație.

Rezultate

 • Raportarea anuală a activității didactice în cadrul GRADIS, inclusiv în vederea evaluării criteriilor de promovare și a acordării gradațiilor de merit;
 • Transparența și eficientizarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, de către directorul de departament și de către colegi;
 • Creșterea calității actului didactic și a prestigiului universității în plan național și internațional;
  Condiții mai bune de muncă pentru întregul personal al universității;
  Derularea cursurilor de formare a cadrelor didactice, inclusiv în cadrul unor proiecte;
 • Sprijinirea tuturor programelor de studiu în vederea asigurării standardelor ARACIS;
  Facilitarea accesului tinerilor în sistemul de învățământ în ULBS;
 • Asigurarea unei traiectorii profesionale pe criterii de competență – criterii excelență GRADIS;
 • Publicarea cursurilor și cărților prin Editura ULBS, a cărei eficientizare va fi continuată;
 • Elaborarea unui nou cod de etică universitară corelat cu prevederile noii legi a învățământului superior și cu principiul „toleranței zero” față de plagiat;
 • Continuarea derulării cursurilor facultative transversale în domeniul eticii academice, implementate la nivelul ULBS;
 • Aplicarea unitară a remunerării în regim de plata cu ora pentru toate cadrele didactice, indiferent de facultate.

Obiective

Consolidarea programelor de studiu existente; dezvoltarea și adaptarea ofertei educaționale

Acțiuni/Strategii

 • Armonizarea reglementărilor interne privind procesul didactic cu Legea Învățământului Superior (LIS);
 • Armonizarea activității didactice cu direcțiile strategice ale ARACIS;
 • Evaluarea calității programelor de studii de licență și master în concordanță cu standardele ARACIS;
 • Dezvoltarea și adaptarea pragmatică a programelor de studiu la cerințele educaționale naționale și internaționale, respectiv la condiționările impuse de piața muncii și cu centrarea învățării pe student;
 • Compatibilizarea treptată a planurilor de învățământ și a curriculumului cu cele ale universităților din Alianța Universitară FORTHEM;
 • Internaționalizarea programelor academice;
  Digitalizarea mediului de învățare, utilizarea diferitelor platforme de resurse educaționale deschise;
 • Analiza oportunității introducerii inteligenței artificiale în procesul didactic, ținând cont de avantajele tehnologice, dar și de provocările etice aferente;
 • Implementarea și dezvoltarea învățământului dual.

Rezultate

 • Elaborarea/modificarea regulamentelor, metodologiilor și procedurilor interne privind activitatea didactică, în concordanță cu noile prevederi ale LIS, adaptate la cerințele ULBS;
 • Monitorizarea activității didactice și corelarea continuă cu politicile și recomandările privind creșterea calității învățământului superior;
 • Îndeplinirea standardelor ARACIS pentru fiecare program de studiu;
  Reacreditări ale programelor existente;
  Adaptări ale cifrelor de școlarizare;
 • Înființarea de noi programe de studii, inclusiv în limbi străine;
  Intensificarea mobilității internaționale a cadrelor didactice și a studenților;
 • Adaptarea planurilor de învățământ și a curriculumului la cerințele pieței muncii, inclusiv prin consultare cu angajatorii;
  Realizarea treptată a unui spațiu european comun al educației și formării profesionale;
 • Diversificarea portofoliului de discipline opționale și facultative, pentru a oferi flexibilitate traseului academic.

Obiective

Formarea continuă a cadrelor didactice din ULBS / Diversificarea ofertei didactice a ULBS prin dezvoltarea altor tipuri de programe decât cele cuprinse în oferta de licență și masterat, precum și a programelor de formare continuă pentru alte categorii de adulți;

Acțiuni/Strategii

 • Asigurarea serviciilor suport pentru ca fiecare cadru didactic să aibă posibilitatea să urmeze cursuri de formare continuă și de perfecționare didactică;
 • Diversificarea ofertei de activități și module de formare continuă şi specializare în metodica predării, comunicare, negociere etc. pentru cadrele didactice;
 • Proiectarea, acreditarea și implementarea de programe de formare continuă și reconversie profesională destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar;
 • Proiectarea, acreditarea și implementarea de programe de formare pentru adulți pe diferite teme în scopul creșterii implicării universității în comunitate;
 • Dezvoltarea, acreditarea și eficientizarea programelor postuniversitare existente la nivelul ULBS și înființarea de noi programe postuniversitare interdisciplinare;
 • Dezvoltarea cursurilor de limbi străine oferite de către ULBS (către propriile cadre didactice, către companii și alte entități externe).

Rezultate

 • Îmbunătățirea actului de predare-învățare și implicit a rezultatelor la evaluare obținute de studenți;
 • Operaționalizarea departamentului de formare continuă, nou înființat;
 • Programe acreditate (ME) de formare continuă pentru profesori;
 • Completarea pregătirii de bază cu cunoștințe din domenii complementare în vederea facilitării integrării pe piața muncii în domenii conexe celui în care s-au format inițial;
 • Programe de reconversie profesională pentru diferite categorii sociale;
  Înființarea unor programe de cunoaștere și dezvoltare personală;
 • Diversificarea surselor de venituri extrabugetare ale ULBS.

Obiective

Consolidarea și extinderea colaborării ULBS cu învățământul preuniversitar și comunitatea ALUMNI

Acțiuni/Strategii

 • Asigurarea serviciilor suport pentru ca fiecare cadru didactic să aibă posibilitatea să urmeze cursuri de formare continuă și de perfecționare didactică;
 • Diversificarea ofertei de activități și module de formare continuă şi specializare în metodica predării, comunicare, negociere etc. pentru cadrele didactice;
 • Proiectarea, acreditarea și implementarea de programe de formare continuă și reconversie profesională destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar;
 • Proiectarea, acreditarea și implementarea de programe de formare pentru adulți pe diferite teme în scopul creșterii implicării universității în comunitate;
 • Dezvoltarea, acreditarea și eficientizarea programelor postuniversitare existente la nivelul ULBS și înființarea de noi programe postuniversitare interdisciplinare;
 • Dezvoltarea cursurilor de limbi străine oferite de către ULBS (către propriile cadre didactice, către companii și alte entități externe).

Rezultate

 • Îmbunătățirea actului de predare-învățare și implicit a rezultatelor la evaluare obținute de studenți;
 • Operaționalizarea departamentului de formare continuă, nou înființat;
 • Programe acreditate (ME) de formare continuă pentru profesori;
 • Completarea pregătirii de bază cu cunoștințe din domenii complementare în vederea facilitării integrării pe piața muncii în domenii conexe celui în care s-au format inițial;
 • Programe de reconversie profesională pentru diferite categorii sociale;
  Înființarea unor programe de cunoaștere și dezvoltare personală;
 • Diversificarea surselor de venituri extrabugetare ale ULBS.